Usługi

Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje na zlecenie klientów umowy, pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądami i organami państwowymi.

Kancelaria Adwokat Magdaleny Rymuzy działa na obszarze wielu gałęzi prawa, w szczególności w dziedzinach:

 • prawa karnego
  – z zakresu pomocy prawnej udzielanej osobie zatrzymanej, obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy, jak również na etapie postępowania sądowego, postępowania wykonawczego w sprawach o wydanie wyroku łącznego, odroczenie, zawieszenie i przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania oraz z zakresu reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego;
 • prawa cywilnego
  – z zakresu m. in. zobowiązań, w tym prawa umów, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń, związanych z wypadkami komunikacyjnymi, za szkodę wyrządzoną przestępstwem, za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej;
 • prawa rzeczowego
  – z zakresu tematyki spraw o zasiedzenie, rozgraniczenie, służebności, zniesienie współwłasności, o zwrot nakładów na cudzą nieruchomość, o naruszenie własności, przywrócenie naruszonego posiadania, uregulowanie treści księgi wieczystej;
 • prawa spadkowego
  – z zakresu praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem, z tematyką zachowków, stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy/ testamentu oraz działu spadku;
 • prawa rodzinnego
  – z zakresu tematyki rozwodowej, alimentacyjnej, problemy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka (m. in. zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka), władzą rodzicielską i kontaktami rodziców z dziećmi oraz sprawy o podział majątku;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  – z zakresu tematyki nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy, w tym m. in. odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie, o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze, odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych, emerytalnych i zasiłków z ubezpieczeń społecznych;
 • prawa handlowego
  – z zakresu kontraktów handlowych, przygotowywania dokumentacji korporacyjnej, rejestracji zdarzeń i informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym; dochodzenia i egzekwowania wierzytelności wobec dłużników w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;

Powyższy zakres usług zapewnia świadczenie kompleksowej pomocy prawnej, uwzględniającej dominujący zakres problemów, związanych z działalnością w obrocie gospodarczym zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Uzgodniony z Klientem system pracy Kancelarii może również uwzględniać celowość wizyt u Klienta, w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, o ile zachodzi taka potrzeba.