Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej, jako RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Rymuza prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adw. Magdalena Rymuza z siedzibą przy ul. Bpa Ignacego Świrskiego 29, 08-110 Siedlce, tel.: 794582194, NIP 8212314078, adres e-mail: mrymuza@op.pl (Administrator).
 2. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, w celu udzielania pomocy prawnej oferowanej w ramach wykonywanego zawodu, w tym realizacji zawartej umowy o świadczenie usług prawnych, oraz wypełnienia obowiązków wobec klientów, samorządu zawodowego lub władz publicznych, na potrzeby działań handlowych Administratora, w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej, a nadto w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami bądź ochrony praw Administratora, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, natomiast inni odbiorcy, jeżeli Pani/Pan wyrazi na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywało się w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
 6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Informuję, iż ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych,
  • dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  • żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez czas świadczenia usługi prawniczej, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, statystycznych i archiwizacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele prowadzonej działalności gospodarczej. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 9. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do Administratora.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.